Privacyverklaring

Superpamtastic, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.superpamtastic.nl
info@superpamtastic.nl

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van google analytics of andere programma's die jou tracken. Vanuit de website ontwikkelaar FORMAT worden er wel cookies gebruikt.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

superpamtastic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superpamtastic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

superpamtastic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– superpamtastic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

superpamtastic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je een samenwerking aangaat met superpamtastic zullen wij je email adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en woon-adres opslaan in ons systeem. Dit systeem is offline en alleen te bereiken door superpamtastic met een wachtwoord. Deze gegevens worden bewaard zolang de samenwerking duurt. Na de samenwerking zullen de gegevens in het systeem blijven staan mits hier een bezwaar tegen wordt gevormd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

superpamtastic verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. superpamtastic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

superpamtastic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door superpamtastic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,

te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@superpamtastic.nl. 

superpamtastic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

superpamtastic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@superpamtastic.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEME VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. Superpamtastic is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70451087.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Superpamtastic een overeenkomst heeft afgesloten. 1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Superpamtastic zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Superpamtastic alleen bindend indien en voor zover deze door Superpamtastic uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Superpamtastic is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Superpamtastic in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Verplichtingen Superpamtastic

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Superpamtastic dat de haar verstrekte op- dracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. Het door Opdrachtgever aan Superpamtastic geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en af- beeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Superpamtastic en opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Superpamtastic, dat al het door opdrachtgever aan Superpamtastic verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Superpamtastic te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Superpamtastic het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Superpamtastic zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Superpamtastic zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van type- fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Superpamtastic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.4. Superpamtastic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.5. Superpamtastic is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Artikel 7. Levertijd

7.1. Door Superpamtastic opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
8.2. Indien Superpamtastic, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengeko- men, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Superpam- tastic gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Superpamtastic een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeer- derd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Ontwerpen van publicatie

9.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Superpamtastic zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
9.2. Superpamtastic is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specifica- ties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betref- fende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en rechten

10.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Superpamtastic.
10.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Superpamtastic niet nakomt is Superpamtastic zonder enige ingebrekestell- ing gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Superpamtastic op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

10.3. Superpamtastic behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Superpamtastic heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Superpamtastic.

10.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, mer- krechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden.
10.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Superpamtastic tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, proto- types, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Superpamtastic, ongeacht of deze aan de opdracht- gever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Opdrachtgever dient de door Superpamtastic uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2. Alle door Superpamtastic uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.5. In bovenstaande gevallen heeft Superpamtastic voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestell- ing of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Superpamtastic vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
11.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Superpamtastic aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Superpamtastic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
12.3. Aansprakelijkheid van Superpamtastic voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Superpamtastic geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Superpamtastic
12.5. De aansprakelijkheid van Superpamtastic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdracht- gever Superpamtastic onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Superpamtastic ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Superpamtastic in staat is adequaat te reageren.
12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daar- van schriftelijk bij Superpamtastic meldt.
12.7. Opdrachtgever vrijwaart Superpamtastic voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of sys- teem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Superpamtastic geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluit- ing, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Superpamtastic door zijn eigen leveran- ciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Superpamtastic kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen AV

15.1. Superpamtastic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Superpamtastic of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt
te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht er na het lezen van de Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.


Using Format